Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007

Παιδεία


Σε οδηγίες του προς τους δασκάλους της Επικράτειας, την 10η Οκτωβρίου 1829, ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας τόνιζε: " θέλετε καταβάλει θεμέλιον της παιδείας εις τας απλάς ψυχάς των παίδων τον φόβον του Θεού, την αρχήν της σοφίας και στοιχειούντες αυτούς εις την αληθινή παιδείαν, την ευσέβειαν, θέλετε διδάσκει την ιεράν κατήχησιν, εκ της οποίας μυούμενοι τα αληθινά του Χριστιανού χρέη, θέλουν διδάσκεσθαι και τα του αγαθού πολίτου καθήκοντα δια της ορθής ηθικής προσαρμοζομένης εις τον ουράνιον νόμον του Ιερού Ευαγγελίου" .
( Γεν. Εφημερίδα της Ελλάδος, έτος Δ', 1829, αριθ. 74, σελ. 299)