Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2007

Το "τετράπτυχο" της Ουάσιγκτον


"απορρύθμιση - συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας - απελευθέρωση - ιδιωτικοποίηση"

Το τετράπτυχο αυτό, γνωστό ως το τετράπτυχο της Ουάσιγκτον, εκφράζει, σε απλουστευμένη μορφή τις κύριες θέσεις του σύγχρονου φιλελευθερισμού. Η υιοθέτησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες επέφερε θεαματική αυξηση στα κέρδη των επιχειρήσεων, καταδίκασε σε στασιμότητα τις αποδοχές των μισθωτών-εργαζομένων, σε επίπεδο πραγματικού μισθού, επαύξησε τις προϋπάρχουσες εισοδηματικές ανισότητες, διόγκωσε το φαινόμενο της ανεργίας, επιτείνοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις, μεταξύ άλλων, με την ψευδεπίγραφη "δημιουργία" θέσεων εργασίας χαμηλού κόστους. Η πολιτική-οικονομική αυτή πρακτική είχε σαν άμεση συνέπεια την δραματική άμβλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων.